Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ไร้สังกัด  > เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ผู้ดูแล: withyaw
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน เผยแพร่ผลงานวิชาการ  (อ่าน 37 ครั้ง)
Guest
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 16 ต.ค. 21, 21:23 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ
ชื่อผู้วิจัย    นางยุพาภรณ์ พลเยี่ยม
ปีการศึกษา    2562
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมี วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ2) สร้างและพัฒนารูปแบบ การบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียน บ้านหนองแวงคูป่าชาติ4) ประเมินความพึงพอใจในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของ นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 106 คน ได้แก่ ครู จ านวน 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 8 คน และ นักเรียน จ านวน 92 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบประเมินความเหมาะสม ของรูปแบบ แบบสอบถาม และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (x-bar) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัย พบว่า 1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของ นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติให้เป็นไปตามปรัชญาของโรงเรียน “เป็น คนดี มีความรู้อยู่อย่างพอเพียง”และให้เป็นไปตามอัตลักษณ์โรงเรียน “การอยู่อย่างพอเพียง”มุ่ง เป้าหมายสู่การเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน “สถานศึกษาพอเพียง” และพบว่า ครูมีความต้องการที่จะ พัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรู้ในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียงให้แก่นักเรียน ข โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการที่สถานศึกษาได้จัดท าในแผนปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะการพัฒนาให้ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ทั้งทางด้านวิชาการ วิชางาน และวิชาชีพ เพื่อให้สามารถด ารงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พึ่งตนเองได้อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นไปตามคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ทั้ง 8 ข้อ ได้แก่ รักชาติศาสน์กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ อันจะส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีจิตใจผ่องใส สามารถเรียนรู้และด ารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2. การสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติเป็นรูปแบบที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการที่ หลากหลาย มีชื่อว่า "PAPUKI Model" ได้แก่ P : Planning=วางแผน A : Action=ปฏิบัติP : Proceed = ด าเนินการ U : Universal = สากล K : Knowledge = ความรู้และ E : Evaluation = ประเมินผล ในด้านการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนระดับ ประถมศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 6 ด้าน น าไปด าเนินการตามขั้นตอนโดยการ จัดให้มีประชุมเชิงปฏิบัติการ และการด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการที่ก าหนดไว้ ในแผนปฏิบัติการที่สามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนระดับ ประถมศึกษาได้และผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ ปรากฏว่า รูปแบบนี้มีความเหมาะสม และเป็นไปได้ 3. ผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียน บ้านหนองแวงคูป่าชาติได้มีการน ารูปแบบไปใช้ในการจัดให้มีประชุมเชิงปฏิบัติการ และด าเนินการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ให้แก่ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ผลการด าเนินการก่อนการพัฒนามีผลการทดลองใช้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x-bar= 3.41) หลังการด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการต่าง ๆ แล้ว ผลการทดลองใช้โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (x-bar= 4.32) 4. ผลการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียงของ นักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติปรากฏว่า ครู คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x-bar= 4.53)

กิจกรรมน่าสนใจจาก สนุกเว็บบอร์ด

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

 
Tags:
Tags:  
หน้า: 1
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้