Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ชุมชนสนุก! > สนุก!ซุบซิบ > สนุก! โหวต > ขอเผยแพร่ผลงาน
หน้า: 1
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน ขอเผยแพร่ผลงาน  (อ่าน 169 ครั้ง)
Guest
จิระกิจ รัตนพันธ์
 

ขอเผยแพร่ผลงาน

 
        ผู้ตั้งกระทู้: 17 มี.ค. 13, 20:31 น
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง

ชื่อเรื่อง   การใช้ชุดการสอนรายบุคคล เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
โดย   นางจิระกิจ  รัตนพันธ์

ปีที่ทำวิจัย   2554

บทคัดย่อ

   การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ  (1)  เพื่อพัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย            ชุดการสอนรายบุคคลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5   กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง จำนวน 28 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่มด้วยวิธีการจับฉลาก (Cluster  Random  Sampling)  ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม โดยห้องเรียนจัดแบบคละความสามารถ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ  ชุดการสอนรายบุคคลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย              ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที
   ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า
   1.  ชุดการสอนรายบุคคลกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพ 82.67/80.48 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เรียนด้วยชุดการสอน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 
Tags:
Guest
อิ่มอนงค์ ท่าข้าม
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : ขอเผยแพร่ผลงาน
        ความคิดเห็นที่ #1: 8 พ.ค. 15, 08:55 น

ชื่อเรื่อง   รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน
โรงเรียนบ้านโคกปราสาท ปีการศึกษา 2557
ผู้ศึกษา      นางอิ่มอนงค์  ท่าข้าม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกปราสาท
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ปีที่ประเมิน   ปีการศึกษา  2557

บทคัดย่อ
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียน
บ้านโคกปราสาท ปีการศึกษา 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ ผลผลิต โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) และประเมินพฤติกรรมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน รวมถึงประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล จำนวน 162 คน ประกอบด้วยครูผู้สอน จำนวน 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 คน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 จำนวน 73 คน จำนวน 73 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบประเมิน จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 แบบประเมินการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ฉบับที่ 2 แบบประเมินพฤติกรรมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน และฉบับที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ในแต่ละข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Raiong Scale) ด้วยเทคนิคแบบ Likert แบบสอบถามทั้ง 3 ฉบับ ดังกล่าวมีค่าความเชื่อมั่น  .898 , .627 และ .707 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อหาค่าความเชื่อมั่นจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α-Coefficient) จำนวนความถี่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
       ผลการประเมินพบว่า 1) การดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ของนักเรียนโดยภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก รายการที่มีความสอดคล้องและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านปัจจัยเบื้องต้น และด้านบริบท ตามลำดับ 2) การประเมินพฤติกรรมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก รายการที่มีความสอดคล้องและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ เรียงจากมากไปหาน้อย คือ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อครูและเพื่อนนักเรียน การสรุปและบันทึกผลการเรียนรู้ทุกครั้ง และการร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจโดยการไปใช้บริการห้องสมุดโรงเรียน เพื่ออ่านหนังสือของห้องสมุดทุกวัน 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด รายการที่มีความสอดคล้องและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ เรียงจากมากไปหาน้อย คือ นักเรียนอ่านหนังสือได้คล่องจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านได้ดี การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่านของนักเรียน และจำนวนของนักเรียนที่อ่านหนังสือในห้องสมุดของนักเรียนเป็นประจำ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ทักษะและการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการอ่าน และการแสวงหาความรู้
ของนักเรียนหลังจากเข้าร่วมโครงการ

Tags:
Tags:  

หน้า: 1
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้