หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  (อ่าน 117 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 5 เม.ย. 15, 19:42 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
 ชื่องานวิจัย     การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
                  คอนสตรัคติวิสต์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
                  เรื่อง   อาหารกับการดำรงชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้วิจัย         นางสาววฤณภา  เทียมสองชั้น
ปีที่ทำการวิจัย   2557

บทคัดย่อ
      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ   1)  พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสต์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  อาหารกับการดำรงชีวิต   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  2)  พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง  อาหารกับการดำรงชีวิต  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  75  ของนักเรียนทั้งหมด  มีคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  75  ของคะแนนเต็ม 3) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  อาหารกับการดำรงชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  75  ของนักเรียนทั้งหมด  มีคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  75  ของคะแนนเต็ม  และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1  จำนวน  35   คน กำลังศึกษาอยู่ ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557  โรงเรียน เทศบาล  7  รถไฟสงเคราะห์   อำเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี  สังกัดสำนักการศึกษา  เทศบาลนครอุดรธานี  วิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น  3  ประเภท คือ  1)  เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการทดลอง ได้แก่  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต  จำนวน 9 แผน รวม 18 ชั่วโมง   2) เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่  แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  แบบบันทึกประจำวันของผู้วิจัย  แบบสัมภาษณ์นักเรียน  แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการวิจัย  ได้แก่  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     ผลการวิจัยพบว่า
            1.  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง อาหารกับ
การดำรงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สามารถสรุปขั้นตอนในกิจกรรมการเรียนรู้ได้ดังนี้
                1.1  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
                      เป็นขั้นที่ครูเตรียมความพร้อมของนักเรียนประกอบด้วย การทบทวนเนื้อหาความรู้เดิม  โดยใช้คำถาม  รูปภาพ  บทความ  ข่าว  และการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบโดยเขียนบนกระดาน  
                 1.2  ขั้นสอน  ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย  3  ขั้นตอน ดังนี้
                       1.2.1  ขั้นสร้างความขัดแย้งทางปัญญา  เป็นขั้นที่ครูใช้ภาพ  สถานการณ์และการใช้สื่อที่หลากหลาย  เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากรู้และค้นหาคำตอบ  นำไปสู่ความขัดแย้งทางปัญญา  ทำให้นักเรียนอยากค้นหาคำตอบของปัญหาหรือคำถามนั้น
                       1.2.2  ขั้นไตร่ตรอง  นักเรียนรวมกลุ่ม ๆ ละ  5  คน  เป็นขั้นตอนการนำเสนอคำตอบและเหตุผลต่อกลุ่มย่อย มีการอภิปรายร่วมกันภายในกลุ่มของตนเอง  ตรวจสอบคำตอบร่วมกัน  โดยใช้ใบความรู้ ใบงาน  หรือใบกิจกรรม  เป็นหลักในการพิจารณาเพื่อหาข้อสรุปว่าคำตอบใดมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด และสมาชิกในกลุ่มเห็นด้วยมากที่สุด
                        1.2.3  ขั้นสรุปโครงสร้างใหม่ทางปัญญา  ครูกำหนดประเด็นคำถามหรือประเด็นการอภิปราย  แล้วมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิดและแสดงความเห็นอย่างเต็มที่โดยอาศัยความรู้ที่นักเรียนได้เรียนมาก่อนแล้ว  จากนั้นนักเรียนสร้างความรู้ขึ้นภายในกลุ่มตน  ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน  มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่ม
                 1.3  ขั้นสรุป  เป็นขั้นตอนที่นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปบทเรียนโดยใช้คำถาม  และครูช่วยสรุปเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนได้ความคิดรวบยอดและหลักการที่ชัดเจนถูกต้อง  นักเรียนสรุปเนื้อหาในรูปแผนผังความคิดและผังมโนทัศน์  และทบทวนความรู้โดยการทำใบงาน
           2.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์   พบว่า  มีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด  29  คน  จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด  35  คน  คิดเป็นร้อยละ  82.85  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือร้อยละ  75  
            3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ พบว่าจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด  30  คน  จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด  35  คน  คิดเป็นร้อยละ  85.71  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ
ร้อยละ 75
            4.  นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในด้านเนื้อหาวิชา  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านสื่อการเรียนการสอน  ด้านการวัดและประเมินผล  มากทุกรายการ  
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:  "เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ" 

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม