หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  (อ่าน 89 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 19 พ.ค. 15, 22:11 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
ชื่องานวิจัย     การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง   
อาหารกับการดำรงชีวิต   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้วิจัย         นางสาววฤณภา  เทียมสองชั้น
ปีที่ทำการวิจัย    2557

บทคัดย่อ
      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  อาหารกับการดำรงชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  2)  พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  อาหารกับการดำรงชีวิต  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  75  ของนักเรียนทั้งหมด  มีคะแนนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  75  ของคะแนนเต็ม  3)  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  อาหารกับการดำรงชีวิต  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  75  ของนักเรียนทั้งหมด  มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ  75  ของคะแนนเต็ม  และ  4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  กลุ่มเป้าหมายคือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1  จำนวน  35  คน  กำลังศึกษาอยู่  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557  โรงเรียนเทศบาล  7 
รถไฟสงเคราะห์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  สังกัดสำนักการศึกษา  เทศบาลนครอุดรธานี  การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (Action Research)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น  3 ประเภท  คือ  1)  เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการทดลอง  ได้แก่  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  อาหารกับการดำรงชีวิต  จำนวน  9  แผน  รวม  18  ชั่วโมง  2)  เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ  ได้แก่  แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  แบบบันทึกประจำวันของผู้วิจัย  แบบสัมภาษณ์นักเรียน  แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการวิจัย  ได้แก่  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  ผลการวิจัยพบว่า
     1.  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  อาหารกับการดำรงชีวิต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  สามารถสรุปขั้นตอนในกิจกรรมการเรียนรู้ได้ดังนี้
          1.1  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
                เป็นขั้นที่ครูเตรียมความพร้อมของนักเรียนประกอบด้วย การทบทวนเนื้อหาความรู้เดิม  โดยใช้คำถาม  รูปภาพ  บทความ  ข่าว  และการแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบโดยเขียนบนกระดาน 
          1.2  ขั้นสอน  ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย  3  ขั้นตอน ดังนี้
                1.2.1  ขั้นสร้างความขัดแย้งทางปัญญา  เป็นขั้นที่ครูใช้ภาพ  สถานการณ์และการใช้สื่อที่หลากหลาย  เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากรู้และค้นหาคำตอบ  นำไปสู่ความขัดแย้งทางปัญญา  ทำให้นักเรียนอยากค้นหาคำตอบของปัญหาหรือคำถามนั้น
                1.2.2  ขั้นไตร่ตรอง  นักเรียนรวมกลุ่ม ๆ ละ  5  คน  เป็นขั้นตอนการนำเสนอคำตอบและเหตุผลต่อกลุ่มย่อย มีการอภิปรายร่วมกันภายในกลุ่มของตนเอง  ตรวจสอบคำตอบร่วมกัน  โดยใช้ใบความรู้ ใบงาน  หรือใบกิจกรรม  เป็นหลักในการพิจารณาเพื่อหาข้อสรุปว่าคำตอบใดมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด และสมาชิกในกลุ่มเห็นด้วยมากที่สุด
                 1.2.3  ขั้นสรุปโครงสร้างใหม่ทางปัญญา  ครูกำหนดประเด็นคำถามหรือประเด็นการอภิปราย  แล้วมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิดและแสดงความเห็นอย่างเต็มที่โดยอาศัยความรู้ที่นักเรียนได้เรียนมาก่อนแล้ว  จากนั้นนักเรียนสร้างความรู้ขึ้นภายในกลุ่มตน  ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน  มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่ม
           1.3  ขั้นสรุป  เป็นขั้นตอนที่นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปบทเรียนโดยใช้คำถาม  และครูช่วยสรุปเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนได้ความคิดรวบยอดและหลักการที่ชัดเจนถูกต้อง  นักเรียนสรุปเนื้อหาลงในสมุดบันทึก  และทบทวนความรู้โดยการทำใบงาน
      2.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  พบว่า  มีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด  29  คน  จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด  35  คน  คิดเป็นร้อยละ  82.85  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือร้อยละ  75 
       3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  พบว่าจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด  30  คน  จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด  35  คน  คิดเป็นร้อยละ  85.71  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ
ร้อยละ  75
        4.  นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มีความ พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในด้านเนื้อหาวิชา  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านสื่อการเรียนการสอน  ด้านการวัดและประเมินผล  มากทุกรายการ  (  =4.21, S.D.=0.88)noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม