หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: เผยแพร่ผลงานทางวิชการ  (อ่าน 205 ครั้ง)
Guest
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
เรทกระทู้
« เมื่อ: 9 พ.ค. 17, 03:34 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
ชื่อเรื่อง   การประเมินโครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา
ผู้ศึกษาค้นคว้า   สุรินทร์  เพ็ชรนิล
สถานศึกษา   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ       1) ศึกษาสภาพการปฏิบัติ และความต้องการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา 2) เพื่อประเมินผลการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา 3) เพื่อการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     ต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 243 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 243 คนครู จำนวน 49 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน  รวมทั้งสิ้น 548 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบสอบถามเพื่อการประเมินโครงการ เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา 2) แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม เรื่อง แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา 3) แบบบันทึกการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบ    มีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ
   สรุปผลการประเมิน
1. การศึกษาสภาพการปฏิบัติ และความต้องการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา ภาพรวมสภาพปฏิบัติ ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน พบว่า ระดับปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และความต้องการพัฒนาระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสรุปผลสภาพการปฏิบัติและความต้องการ พัฒนาแต่ละด้าน ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน ดังนี้
   1.1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล สภาพปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง
   1.2 ด้านการคัดกรองนักเรียน ระดับปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับน้อย และความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับมาก
   1.3 ด้านการส่งเสริมนักเรียน ระดับปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับน้อย และความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับมาก
   1.4 ด้านการป้องกันและการแก้ไข ระดับปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง
   1.5 ด้านการส่งต่อ ระดับปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง
2. การพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม โรงเรียน        ราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา พบว่า สภาพปฏิบัติและความต้องการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้ประเมินโครงการใช้วิธีสนทนากลุ่ม เพื่อให้มีการระดมความคิด การแสดง ความคิดเห็นที่หลากหลาย ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาจากผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการประเมินผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากการเลือกประเด็นที่ต้องการพัฒนา และประเมินผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากการนิเทศติดตามผล ดังนี้
   2.1 การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากประเด็นที่เลือกพัฒนาตามองค์ประกอบ   5 ด้าน
      2.1.1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า สภาพปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผู้ประเมินโครงการได้ร่วมกันเลือกประเด็นที่มีสภาพการปฏิบัติน้อยที่สุด และความต้องการพัฒนามากที่สุด ได้แก่ การจัดทำเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลที่มีความสมบูรณ์
      2.1.2 ด้านการคัดกรองนักเรียน ระดับปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ผู้ประเมินโครงการได้ร่วมกันเลือกประเด็นที่มีสภาพการปฏิบัติน้อยที่สุด และมีความต้องการพัฒนามากที่สุด คือ การนำผลการคัดกรองมาพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน
      2.1.3 ด้านการส่งเสริมนักเรียน ระดับปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ผู้ประเมินโครงการได้ร่วมกันเลือกประเด็นที่มีสภาพการปฏิบัติน้อยที่สุด และมีความต้องการพัฒนามากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมคิดในการวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนของนักเรียน
      2.1.4 ด้านการป้องกันและการแก้ไข ระดับปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง             ผู้ประเมินโครงการได้ร่วมกันเลือกประเด็นที่มีสภาพการปฏิบัติน้อยที่สุดและมีความต้องการพัฒนามากที่สุดดือ การจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและความร่วมมือจากครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองนักเรียน
      2.15 ด้านการส่งต่อ ระดับปฏิบัติภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผู้ประเมินโครงการ        ได้ร่วมกันเลือกประเด็นที่มีสภาพการปฏิบัติน้อยที่สุด และมีความต้องการพัฒนามากที่สุด คือ   การประสานงานกับครูช่วยเหลือนักเรียนภายในโรงเรียน เช่น ครูแนะแนว ครูฝ่ายกิจการนักเรียน
   2.2 ประเมินผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากการนิเทศติดตามผล พบว่า ผลการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา   ขั้นพื้นฐาน ต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม