หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: เผยแพร่ผลงานวิชาการ  (อ่าน 45 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 24 มิ.ย. 18, 10:22 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
ชื่อเรื่อง     การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง  แสงและการมองเห็น  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
                   สาระที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4
ผู้วิจัย         นิตยา   ทูลตา
คำสำคัญ     ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน


บทคัดย่อ

   การศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องแสงและการมองเห็น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง  แสงและการมองเห็นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สาระที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้  1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องแสงและการมองเห็นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สาระที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  2)  เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องแสงและการมองเห็นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สาระที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องแสงและการมองเห็น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง  แสงและการมองเห็นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สาระที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนบ้านเข็กน้อย  จำนวน  29  คน  ซึ่งได้มาโดยสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องแสงและกรมองเห็น  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3)  แบบวัดความพึงพอใจ  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  (X ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  
   ผลการศึกษาพบว่า  1)  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องแสงและการมองเห็นมีความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก  และมีประสิทธิภาพเท่ากับ  90.79/88.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  2)  นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05  3)  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวมทั้งด้านปัจจัย  ด้านกระบวนการ  และด้านผลผลิตในระดับมากทุกด้าน
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
บทคัดย่อ
เรทกระทู้
« ตอบ #1 เมื่อ: 25 มิ.ย. 18, 20:42 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
ชื่อเรื่อง   การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง  แสงและการมองเห็น  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
                การเรียนสาระที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4
ผู้ศึกษา         นิตยา   ทูลตา
ปีการศึกษา  2560
บทคัดย่อ

   การศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องแสงและการมองเห็น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง  แสงและการมองเห็นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สาระที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้  1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องแสงและการมองเห็นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สาระที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  2)  เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องแสงและการมองเห็นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สาระที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องแสงและการมองเห็น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง  แสงและการมองเห็นเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สาระที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนบ้านเข็กน้อย  จำนวน  29  คน  ซึ่งได้มาโดยสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องแสงและกรมองเห็น  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3)  แบบวัดความพึงพอใจ  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  (X ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) การทดสอบแบบไม่อิสระ  ( t-test  dependent sample ) แลการทดสอบที t- test one Sample
   ผลการศึกษาพบว่า  1)  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องแสงและการมองเห็นมีความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก  และมีประสิทธิภาพเท่ากับ  90.79/87.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  2)  นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05  3)  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวมทั้งด้านปัจจัย  ด้านกระบวนการ  และด้านผลผลิตในระดับมากทุกด้าน
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #2 เมื่อ: 26 มิ.ย. 18, 00:06 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม