หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: ปนัดดา จันตุ่ย  (อ่าน 27 ครั้ง)
Guest
ปนัดดา จันตุ่ย
เรทกระทู้
« เมื่อ: 26 ธ.ค. 18, 22:41 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
บทคัดย่อ
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ของโรงเรียนบ้านคลองทุเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต  2  ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ของโรงเรียนบ้านคลองทุเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ของโรงเรียนบ้านคลองทุเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ของโรงเรียนบ้านคลองทุเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ของโรงเรียนบ้านคลองทุเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ครู จำนวน  5  คน  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  7  คน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 – 6  จำนวน  27 คน  และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษา                     ปีที่  3 – 6 จำนวน  27 คน รวมทั้งสิ้น 66 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน การประเมินเป็นแบบสอบถามที่ผู้รายงานสร้างขึ้น เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี  5 ระดับ และแบบบันทึกรายการ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมิน พบว่า
1. ผลการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ของโรงเรียนบ้านคลองทุเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต  2 ด้านสภาพแวดล้อม โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดรายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ โครงการช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักเรียนซึ่งมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน,  โรงเรียนได้มีการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้แก่นักเรียน ครู และคณะดำเนินงานอย่างชัดเจน, ผู้บริหารโรงเรียนเห็นความสำคัญของโครงการและให้การสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดีซึ่งมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่  ผู้ปกครองและชุมชนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ตามโครงการที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเป็นอย่างดี ซึ่งมีความเหมาะสมในระดับมาก  
2. ผลการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ของโรงเรียนบ้านคลองทุเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต  2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก รายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ กิจกรรมในโครงการมีความหลากหลายและสอดคล้อง  กับบริบทของโรงเรียน มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่  โรงเรียนมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการอย่างชัดเจน  และการดำเนินกิจกรรมโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดตามลำดับ ซึ่งมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  และรายการ                       ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอและงบประมาณมีเพียงพอในการดำเนินงานตามโครงการ ซึ่งมีความเหมาะสมในระดับมาก  
3. ผลการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ของโรงเรียนบ้านคลองทุเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต 2 ด้านกระบวนการโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มีความเหมาะสม ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านกิจกรรมประจำวัน/ประจำวันสัปดาห์ และด้านกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ตามลำดับ ซึ่งมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ด้านกิจกรรมเสริมเนื้อหาสาระตามหลักสูตร ซึ่งมีความเหมาะสม ในระดับมากที่สุด
4. ผลการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ของโรงเรียนบ้านคลองทุเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต  2 ด้านผลผลิต โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่  ด้านยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ซึ่งมีความเหมาะสม ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร และ ด้านตระหนัผม้คุณค่า  ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตามลำดับ ซึ่งมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ด้านเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งมีความเหมาะสม ในระดับมากที่สุด   และด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการพบว่า รายการที่มีผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ควรจัดโครงการอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี มีความเหมาะสม ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่  การทำกิจกรรมในโครงการช่วยส่งเสริมให้นักเรียนสามารถค้นพบ และสรุปความรู้ด้วยตนเองได้, กิจกรรมในโครงการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข และโครงการทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของหลักธรรมในพุทธศาสนา และนำมาเป็นหลักปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน  ซึ่งมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ นักเรียนที่ร่วมทำกิจกรรมในโครงการมีวินัยในตนเอง ซึ่งมีความเหมาะสม ในระดับมากที่สุด
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:  รายงานการประเมินโครงการ โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน 

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม