หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ครบรอบ 12 ปี  (อ่าน 1 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 21 ก.ค. 19, 20:50 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ครบรอบ 12 ปีนำเสนอผลงานแห่งความภาคภูมิใจ ภายใต้แนวคิด “Move forward together ก้าวไปด้วยกัน”เชื่อมประสานการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพสู่ความยั่งยืน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงาน “เผยแพร่ผลงาน สพภ.” ในโอกาสครบรอบ 12 ปี เพื่อแสดงผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมเดินหน้าเพิ่มความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจของไทย และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนเผยถึงทิศทางการดำเนินงานในอนาคต โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ 22 – วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ ชั้น 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. (Biodiversity-Based Economy Development Office : BEDO เบโด้) เป็นองค์การมหาชน สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้ทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น ผสานด้วยวิทยาการใหม่ ๆ ให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์อย่างมีดุลยภาพ รวมทั้งการสนับสนุนให้มีการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพอย่างเป็นระบบ พร้อมผลักดันนวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสให้เกิดกระบวนการสร้างงาน สร้างรายได้ และกระตุ้นให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ นับเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เพื่อช่วยเพิ่มความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนสร้างความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 12 ปี สพภ. มุ่งมั่นปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย และวิสัยทัศน์ 20 ปีของรัฐบาล คือ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยนำหลักการ “Bedo Concept” เป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน ได้แก่ 1) ใช้ความหลากหลายทางชีวภาพหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นองค์ประกอบหลัก 2) มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 3) มีการปันรายได้ส่วนหนึ่งกลับไปสู่วิถีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรชีวภาพในชุมชน โดยรูปแบบการทำงานจะเน้นการสร้างความร่วมมือและทำงานประสานความเชื่อมโยง (Network) กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน พร้อมกำหนดบทบาทเป็นแหล่งให้ความรู้ (Knowledge) ด้านเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และเป็นผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator) แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. มีรูปแบบการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพที่ครอบคลุมอย่างรอบด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลพันธุกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ช่วยสร้างความพร้อมด้านข้อมูลเชิงเศรษฐกิจ ก่อตั้งธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน (Community BioBank) ซึ่งรับฝากหรือดูแลทรัพย์สินชีวภาพของชุมชน ริเริ่มศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ เพื่อมอบตราสัญลักษณ์ BioEconomy Promotion Mark การันตีคุณภาพของสินค้าที่มีการนำทรัพยากรชีวภาพมาใช้เป็นทุนในการประกอบธุรกิจ นอกจากนั้นยังส่งเสริม สนับสนุนชุมชนให้เกิดการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้แก่ผู้ผลิต เช่น ลำไยเบี้ยวเขียวลำพูน ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร เป็นต้น ตลอดจนการสร้างป่าแบบพอดี ตามวิถีพอเพียง เพื่อการพึ่งพาอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์โครงการชุมชนไม้มีค่า เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน นอกจากนั้นยังกระตุ้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมผ่านโครงการ BIO GANG เยาวชนรักษ์โลก นับเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนการตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES ให้กับผู้ทำหน้าที่ดูแลรักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟูระบบนิเวศนั้นๆ เพื่อให้คงไว้ซึ่งบริการหรือประโยชน์อย่างยั่งยืน

“ในโอกาสครบรอบ 12 ปี ของการก่อตั้งสำนักงานในปี 2562 นี้ สพภ. ได้กำหนดจัดงานเผยแพร่ผลการดำเนินงานขึ้น เพื่อแสดงถึงศักยภาพ ขีดความสามารถ บทบาทในการดูแลใส่ใจการทำงานทุกส่วนให้ราบรื่น (Care) และก่อให้เกิดบรรยากาศแห่งความสมดุล (Balancing) สรรสร้างผลการดำเนินงานที่สร้างความสุขร่วมกัน (Happy Together) บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ (Conservation) เพื่อเดินหน้าสู่ความสุขมวลรวมชุมชน (Gross Community Happiness) ให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง ตลอดจนแถลงทิศทางการดำเนินงานในอนาคต โดยเฉพาะการเชื่อมประสานในการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Exposition ที่สะท้อนผลการดำเนินในภารกิจสำคัญที่เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ การจัดทำฐานข้อมูล และการสร้างการมีส่วนร่วม นำเสนอกิจกรรมที่สามารถเชื่อมต่อกับภารกิจขององค์กรภาคีต่างๆ การจัดแสดงผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน ซึ่งหากสาธารณชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ได้รับทราบ และเข้าใจบทบาทของ BEDO ที่ชัดเจนแล้ว จะก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพในระดับต่างๆ นำไปสู่ระบบเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ที่มีความเข้มแข็ง ก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้อย่างเต็มภาคภูมิ ขณะเดียวกันสพภ. ก็จะมุ่งมั่นและขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ เพื่อเดินหน้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป (Sustainable Development)”

ทั้งนี้ งาน “เผยแพร่ผลงาน สพภ.” ในโอกาสครบรอบ 12 ปี ประกอบด้วย การจัดแสดงผลการดำเนินงานของ BEDO ที่ผ่านมา พร้อมทั้งทิศทางการดำเนินงานและภารกิจในอนาคตของ BEDO ตลอดจนจัดแสดงผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนกว่า 25 ชุมชน ซึ่งงานจะจัดขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ 22 – วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 (ระยะเวลารวม 5 วัน) ณ บริเวณศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ ชั้น 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม