หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ไร้สังกัด => ข้อความที่เริ่มโดย: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ที่ 23 มี.ค. 21, 20:58 น

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


กระทู้: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เริ่มกระทู้โดย: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ที่ 23 มี.ค. 21, 20:58 น
ชื่อเรื่อง:   การพัฒนารูปแบบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความ
              สามารถด้านการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันตามกรอบมาตรฐานความ
              สามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล สำหรับนักเรียนชั้นธยมศึกษา
              ปีที่ 4
ผู้ศึกษา:     นางสาวธัญญาวดี  พนมเขต
คำสำคัญ:     รูปแบบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ/ การพูดสื่อสารในชีวิตประจำ
                  วัน/ กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันตามกรอบมาตรฐานความสามารถทาง ภาษาอังกฤษที่เป็นสากล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้ได้ตามเกณฑ์ 75/75  2) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันตามกรอบมาตรฐานความสามารถทาง ภาษาอังกฤษที่เป็นสากล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน และความสามารถด้านทักษะการพูดสื่อสารก่อนเรียนและหลังเรียน  และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการใช้รูปแบบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 44 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) เอกสารและสื่อประกอบการสอน  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดสื่อสารสื่อสารในชีวิตประจำวั น                     3) แบบประเมินความสามารถด้านการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน และ 4) แบบสอบถามความ          พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความสามารถ             ด้านการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันตามกรอบมาตรฐานความสามารถทาง ภาษาอังกฤษที่เป็นสากล      สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x ̅)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  สูตรหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน  E_(1 )/ E_2  และ    การทดสอบค่าที (t-test dependent sample) รูปแบบของการศึกษาเป็นแบบ One group pretest- posttest design
ผลการวิจัยปรากฏว่า
   1. รูปแบบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการพูดสื่อสาร   
ในชีวิตประจำวันตามกรอบมาตรฐานความสามารถทาง ภาษาอังกฤษที่เป็นสากล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 77.02/76.36  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 75/75
   2. รูปแบบการสอนมีประสิทธิผล คือ ผลสัมฤทธิ์ด้านการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน และความสามารถด้านทักษะการพูดสื่อสารของนักเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยการใช้รูปแบบการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันตามกรอบมาตรฐานความสามารถทาง ภาษาอังกฤษที่เป็นสากล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.38 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50