หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - สทป. สร้างนักประดิษฐ์ เปิดกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 10

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => เรื่องเด่นประเด็นดัง => ข้อความที่เริ่มโดย: tontago ที่ 30 มี.ค. 21, 11:54 น

สทป. สร้างนักประดิษฐ์ เปิดกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 10


กระทู้: สทป. สร้างนักประดิษฐ์ เปิดกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 10
เริ่มกระทู้โดย: tontago ที่ 30 มี.ค. 21, 11:54 น
สทป. สร้างนักประดิษฐ์ จุดประกายนักคิดรุ่นใหม่จัดพิธีเปิดกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 10 (Online) ครั้งแรกที่ภาคตะวันออก

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) จัดพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 10 ขึ้นเป็นครั้งแรกของภาคตะวันออก เพื่อให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมผนึกกำลังบูรณาการความรู้ โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 10 (Online) และพิธีเปิดการเสวนาพิเศษในหัวข้อ “การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจรวดของไทยกับการส่งเสริมเยาวชนด้านอวกาศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันเผยแพร่ความรู้สู่ประชาสังคม จุดประกายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน ให้ก้าวไปสู่การเป็นนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ และเป็นบุคคลากรที่มีคุณค่าเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ให้กับประเทศต่อไปในอนาคต ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องสมุด ชั้น 9 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ การเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

1. พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ “การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจรวดกับเป้าหมายในการส่งเสริมความรู้ให้กับเยาวชนเพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่ออนาคต”
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา “การสร้างความรู้ด้านวิศวกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินและอวกาศในอนาคต”
3. พลอากาศตรี เจษฎา คีรีรัฐนิคม ผู้เชี่ยวชาญด้านจรวดและอาวุธนำวิถี สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ “การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจรวดของไทยกับการสนับสนุนงานด้านอวกาศ”
4. นาวาอากาศโท ไพศาล บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการระบบขับเคลื่อน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ “การปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผลิตจรวดของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ”

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 10 (Online) ประจำปี 2564 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 สายวิทยาศาตร์ - คณิตศาสตร์ ซึ่งความพิเศษที่ต่างจากทุกปีคือได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เนื่องจากทั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้คำนึงถึงการป้องกันดูแลความปลอดภัยของเยาวชนในการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย จึงได้จัดทำสื่อการสอนออนไลน์ไว้สำหรับให้เยาวชนได้ศึกษา และประดิษฐ์จรวดประดิษฐ์ด้วยตนเอง อย่างสร้างสรรค์ โดยจัดให้มีระบบพี่เลี้ยงที่คอยให้คำปรึกษาเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกอย่างใกล้ชิด ซึ่งเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 ทีม จะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อให้มีความรู้เพียงพอในการนำเทคโนโลยีจรวดมาดำเนินการประดิษฐ์จรวดเชื้อเพลิงน้ำตาล (Sugar Rocket) ได้อย่างถูกต้อง

พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กล่าวว่า กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 10 (Online) ประจำปี 2564 เป็นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่มุ่งหวังส่งเสริมความรู้ จุดประกายความคิดให้กับเยาวชนในการค้นคว้าต่อยอดพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจรวดประดิษฐ์ มีเป้าหมายในการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนจากทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนานักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ่นใหม่ โดยได้มีการริเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่ปี 2555 ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเดินทางไปจัดกิจกรรมทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาตใต้ และในปี 2564 นี้ ได้ขยายโอกาสให้แก่เยาวชนภาคตะวันออกเป็นครั้งแรก ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความพร้อมและมีศักยภาพในการให้ความรู้ ส่งเสริมเยาวชนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีจรวดและอาวุธนำวิถี ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักและเป็นเทคโนโลยีที่เป็นจุดกำเนิดของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ผ่านมา 9 ครั้ง กับการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ พบว่ามีเยาวชนที่เข้าร่วมได้ศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงเป็นโอกาสดีสำหรับเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้ ถึงแม้จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้เยาวชนไม่สามารถมารวมตัวกันได้ แต่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศก็ไม่หยุดให้โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาเยาวชนในรูปแบบใหม่ และหวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนเล็ก ๆ ในการจุดประกายความคิด ให้เยาวชนมีความคิดริเริ่มเพื่อเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นสถาบันการศึกษาหลักในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เป็นกำลังหลักในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานความรู้หรือฐานนวัตกรรม เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานในการจัดกิจกรรมค่ายจรวดประดิษฐ์ ในครั้งนี้ เป็นการเฟ้นหาเยาวชนที่มีความฝันที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต มาเติมเต็มและต่อยอดสู่การเป็นนวัตกรด้านเทคโนโลยีอวกาศต่อไป โดยความร่วมมือดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการจัดกิจกรรมในด้านทรัพยากรบุคคล สถานที่และวัสดุอุปกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมสามารถยื่น Portfolio เพื่อสมัครเข้าเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 10 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ วันที่ 22 มีนาคม - 20 เมษายน 2564 สามารถอ่านกติกาการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage : ค่ายวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 0 3810 2222 ต่อ 3380


กระทู้: สทป. สร้างนักประดิษฐ์ เปิดกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 10
เริ่มกระทู้โดย: tontago ที่ 30 มี.ค. 21, 11:56 น
สทป. สร้างนักประดิษฐ์ เปิดกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 10