หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: bbratthanarat ที่ 2 ก.ย. 21, 20:59 น

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ


กระทู้: การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ
เริ่มกระทู้โดย: bbratthanarat ที่ 2 ก.ย. 21, 20:59 น


บทคัดย่อ
    การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 “สุรินทร์วิทยาคม” สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2563 เป็นการวิจัยและพัฒนา (research and development) ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การวิจัย (Research) :การศึกษาข้อมูลพื้นฐานการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 2)  การพัฒนา (Development) : การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 3) การวิจัย (Research) : การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 4) การพัฒนา (Development) : การประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
              กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3/4 โรงเรียนเทศบาล 1 “สุรินทร์วิทยาคม” เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 26 คน แบบแผนในการวิจัย ใช้การทดลองแบบ แผนการทดลอง One Group Pre –test Design โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
แบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 เป็นแผนการจัดประสบการณ์ จำนวน 15 แผน 2) แบบทดสอบเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นแบบประเมินเพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน อายุ 5-6 ปี ลักษณะข้อสอบเป็นสถานการณ์ประกอบรูปภาพ 4 ชุด จำนวน 20 ข้อ ประกอบด้วย ชุดที่ 1 ทักษะการสังเกต ชุดที่ 2 ทักษะการจำแนกประเภท ชุดที่ 3 ทักษะการวัด ชุดที่ 4 ทักษะการสื่อความหมาย 3) แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน เป็นแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) จำนวน 1 ชุด 10 ข้อ มุ่งพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ โดยการศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 “สุรินทร์วิทยาคม” ระดับปฐมวัย หนังสือ เอกสาร ตำรา ความคิดเห็นและข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบสอบถามความพึงพอใจ เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 แล้วนำมาพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีเนื้อหา จำนวน 3 หน่วย 15 กิจกรรม คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สัมผัสนิดคิดเรียนรู้ กิจกรรมที่ 1 ตาของฉันนั้นสดใส กิจกรรมที่ 2 จมูกมีไว้ใช้ดมกลิ่น กิจกรรมที่ 3 หูฟังเสียงให้ได้ยิน กิจกรรมที่ 4 ลิ้นชิมรสให้รู้ดี กิจกรรมที่ 5 มือไว้คลำทำให้รู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องคุณหนูรักต้นไม้  กิจกรรมที่ 6 ต้นไม้นี้เป็นที่รัก กิจกรรมที่7 ปลูกผักนะคุณหนู กิจกรรมที่ 8 รากดูดน้ำเลี้ยงต้นใบให้เชิดชู กิจกรรมที่ 9 มาเรียนรู้ใบไม้ใช้เป็นยา กิจกรรมที่ 10  สีสันสวยปลอดภัยใครช่างคิด หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องน้ำแสนวิเศษ กิจกรรมที่ 11 ช่วยบอกนิดน้ำมาจากแห่งไหน กิจกรรมที่ 12 จมหรือลอยพิสูจน์หน่อยเป็นไร กิจกรรมที่ 13 น้ำเปลี่ยนไปตามรูปร่างช่างอัศจรรย์ กิจกรรมที่ 14 น้ำฟองสบู่ดูเพลินเกินเสกสรร กิจกรรมที่ 15 น้ำมีคุณต่อเรามากมายครัน ซึ่งในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประกอบด้วยส่วนหน้า ได้แก่ คำนำ วัตถุประสงค์ การออกแบบการเรียนรู้ คำชี้แจงในการใช้คู่มือครู บทบาทของครู แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คู่มือการประเมิน แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตัวอย่าง ภาพสถานการณ์ประกอบคำถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าสถิติ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) แล้วนำเสนอแบบพรรณาความและตาราง