หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เผยแพร่ผลงานวิชาการ โดย นายศุภักดิ์ วรรณภักดิ์ รูปแบบการจัดการตามหลักปรัชญาของเศ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: name20100 ที่ 7 ก.ย. 21, 13:23 น

เผยแพร่ผลงานวิชาการ โดย นายศุภักดิ์ วรรณภักดิ์ รูปแบบการจัดการตามหลักปรัชญาของเศ


กระทู้: เผยแพร่ผลงานวิชาการ โดย นายศุภักดิ์ วรรณภักดิ์ รูปแบบการจัดการตามหลักปรัชญาของเศ
เริ่มกระทู้โดย: name20100 ที่ 7 ก.ย. 21, 13:23 น
ชื่อเรื่อง    รูปแบบการจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘)
ผู้วิจัย    ศุภักดิ์   วรรณภักดิ์
คำสำคัญ   การจัดการ, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) 2) พัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) และ 3) ประเมินรูปแบบการจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) มีการดำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบ จากเอกสารและการสัมภาษณ์ 2) การพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบ โดยการประเมินความเหมาะสมและการสนทนากลุ่ม และ 3) การประเมินรูปแบบ โดยการสอบถามด้วยแบบสอบถามประเมินความเป็นไปได้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง จำนวน 20 คน และการตรวจสอบสภาพจริงจากครูผู้สอน กลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 233 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ หัวข้อสนทนากลุ่ม และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า
1. รูปแบบการจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) พอเพียง มี 4 ด้าน ดังนี้ 1) การวางแผน 15 ข้อ 2) การจัดองค์กร 19 ข้อ 3) การนำไปปฏิบัติ 18 ข้อ และ 4) การควบคุม 18 ข้อ รวมทั้งสิ้น 70 ข้อ
2. รูปแบบการจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒  (เทศบาล ๘) มีความเหมาะสม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
3. รูปแบบการจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒              (เทศบาล ๘) มีความเป็นไปได้และสภาพจริง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
Title    The Managing Model of Thairatwittaya 72 School (Tetsabarn 8)
   with Sufficiency Economy Philosophy
Author    Supuk Wannapuk
Keywords   Managing, Sufficiency Economy Philosophy

Abstract
The research was aim to 1) study the managing model of Thairatwittaya 72 School (Tetsabarn 8) with sufficiency economy philosophy 2) develop and check the managing model of Thairatwittaya 72 School (Tetsabarn 8) with sufficiency economy philosophy 3) evaluate the managing model of Thairatwittaya 72 School (Tetsabarn 8) with sufficiency economy philosophy. The research procedure has 3 steps; 1) study the managing model by document and interview 2) develop and check the managing model by properly assessment and focus group and 3) evaluate the managing model by possibility questionnaire. The sample group were 20; administrators committee in education institutions under the Office of the Basic Education Commission, education supervisors and 233 teachers by specific random and authentic assessment teacher in class and random. The research tool was interview items, focus group items, documentary analysis and questionnaires. The statistic was analyzed by , S.D. and percentage.
   The research found that;
1. the managing model of Thairatwittaya 72 School (Tetsabarn 8) with sufficiency economy philosophy has 4 items which 1) planning in 15 items 2) organizing in 19 items 3) leading in 18 items and 4) control in 18 items; including 70 items.
2. the managing model of Thairatwittaya 72 School (Tetsabarn 8) with sufficiency economy philosophy has properly at high level.
3. the managing model of Thairatwittaya 72 School (Tetsabarn 8) with
sufficiency economy philosophy has possibility at high level.