หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - ดร.อมร มีมะโน ได้รับการแต่งตั้งเป็นปธ.คณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักน

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => งานราชการ โอนย้าย สับเปลี่ยน => ข้อความที่เริ่มโดย: narisaranaja ที่ 14 ก.ย. 21, 11:42 น

ดร.อมร มีมะโน ได้รับการแต่งตั้งเป็นปธ.คณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักน


กระทู้: ดร.อมร มีมะโน ได้รับการแต่งตั้งเป็นปธ.คณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักน
เริ่มกระทู้โดย: narisaranaja ที่ 14 ก.ย. 21, 11:42 น
(https://sv1.picz.in.th/images/2021/09/13/C53tzS.jpg)

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 พลตรี นพรัตน์ แป้นแก้ว กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ที่ 53/2564 เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดังกล่าว จึงแต่งตั้ง พลตรี นพรัตน์ แป้นแก้ว เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
 
เพื่อให้การดำเนินงานของกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นาย อมร มีมะโน  (https://forum.thaiza.com/news/อมร-มีมะโน-เจ้าของ-AJ-ข้าราชก/713304/) ประธานคณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 
อำนาจหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานประธานคณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี(พลตรี นพรัตน์ แป้นแก้ว) มีอำนาจหน้าที่ กลั่นกรอง ประสาน และติดตามการปฏิบัติราชการในกรณีต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี หรือที่มอบหมายให้ประธานคณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีดำเนินการ เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ สั่ง ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564
 
"อมร มีมะโน"เป็นใครมาจากไหน
ประธานกรรมการบริหาร - บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด
 
การศึกษา
 
-          ปริญญาตรี BBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สาขาระหว่างประเทศและการจัดการ
-          ปริญญโท MBA มหาวิทยลัยปักกิ่ง สาขาบริหารและจัดการ
 
ประวัติส่วนตัวและ ประวัติการทำงานของ ดร.อมร มีนะโม  (https://forum.thaiza.com/news/อมร-มีมะโน-เจ้าของ-AJ-ข้าราชก/713304/)
เกิดที่ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จากนั้นเข้ารับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง จากนั้นได้เริ่มก่อตั้ง บริษัท เพชรน้ำหนึ่ง จิเวลรี่ จำกัด จนประสบความสำเร็จ และได้ก่อตั้งบริษัท ในเครือ AJ Group จนมั่นคงและเป็นที่รู้จักกันดีในนามผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ AJ
 
ประวัติการทำงานของ ดร.อมร มีนะโม
อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (พินิจ จารุสมบัติ)
อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (พินิจ จารุสมบัติ)
อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์)
อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศ (ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ)
อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ)
อดีตคณะทำงานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (สุรยุทธ์ จุลานนท์)
คณะทำงานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา (อภิวันท์ วิริยะชัย)
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพชรน้ำหนึ่ง จิเวลรี่ จำกัด
ประธานกรรมการบริหาร กลุ่ม บริษัท ในเครือ AJ Group
 
นโยบายและอุดมการณ์ในการทำงาน
งานทุกสิ่งที่ทำ ต้องมีเป้าหมาย มีการวางแผน และต้องทำงานเป็น team work และต้องมีการฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้แผนงานนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน
ได้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท AJ และทำให้แบรนด์ AJ เป็นที่ยอมรับและแพร่หลายในปัจจุบัน
 
ความภาคภูมิใจและรางวัลเกียรติยศที่ได้รับ
ได้รับการคัดเลือกให้เป็น boss of the year 2007 ในสาขานวัตกรรมเทคโนโลยี และ ได้รับคัดเลือกเป็น บุคคลแห่งปี 2008 โดยสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย
 
ทรรศนะต่อวงการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ต้องมีนวัตกรรมใหม่เสมอ ซึ่งเราต้องตามให้ทันกับโลก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อจะได้นำนวัตกรรมเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
 
 
กิจการอันเป็นประโยชน์เพื่อสังคม
ได้มีการบริจาคทั้งทุนทรัพย์และสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ และให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กยากไร้ เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพต่อไป


V7Og5eCaFdk

ที่มา :
https://mgronline.com/politics/detail/9640000026148 (https://mgronline.com/politics/detail/9640000026148)
http://www.thaifstt.org/index1//92-2015-06-02-02-48-10/2015-06-02-03-29-32/144-18 (http://www.thaifstt.org/index1//92-2015-06-02-02-48-10/2015-06-02-03-29-32/144-18)
https://forum.thaiza.com/news/อมร-มีมะโน-เจ้าของ-AJ-ข้าราชก/713304/ (https://forum.thaiza.com/news/อมร-มีมะโน-เจ้าของ-AJ-ข้าราชก/713304/)
https://www.matichon.co.th/politics/news_2626486 (https://www.matichon.co.th/politics/news_2626486)