หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: จารุณี ที่ 13 พ.ย. 21, 22:40 น

เผยแพร่ผลงานวิชาการ


กระทู้: เผยแพร่ผลงานวิชาการ
เริ่มกระทู้โดย: จารุณี ที่ 13 พ.ย. 21, 22:40 น
ชื่อรายงาน     รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R  ร่วมกับ แผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ชื่อผู้ศึกษา         จารุณี   พรหมอนุมัติ
สถานที่ศึกษา   โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช   
ปีที่ศึกษา               ๒๕๖๒

บทคัดย่อ

   การศึกษาผลการใช้พัฒนาแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3Rร่วมกับแผนผังความคิด   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อพัฒนาพัฒนาแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R ร่วมกับแผนผังความคิด   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/ ๘๐ ๒)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
๓) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R ร่วมกับแผนผังความคิด  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ๔)   เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R ร่วมกับแผนผังความคิด  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เรียนรายวิชาภาษาไทย  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  จำนวน ๒๙  คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจงโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย  ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ที่ได้เผยแพร่ไปในโรงเรียนต่างๆ การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีเทียบตารางสัดส่วนของเครจซี่และมอร์ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน  ๑๙ คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิคSQ3Rร่วมกับแผนผังความคิด  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๖ เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน๖ แผน ใช้เวลา ๑๘ ชั่วโมง แบบทดสอบ  วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก  จำนวน ๓๐ ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น ๐.๙๓ และแบบประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนมีค่าความเชื่อมั่น ๐.๙๖  และ ๐.๗๖ ตามลำดับวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่า ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย   สองค่าจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว (t-test for Paired Samples) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ   

ผลการศึกษา พบว่า
   ๑.  แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3Rร่วมกับแผนผังความคิด   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีประสิทธิภาพ ๘๗.๓/๘๘.๓สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐
   ๒.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3Rร่วมกับแผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .๐๕
   ๓.  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R ร่วมกับแผนผังความคิด สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๕๕
   ๔.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้           แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค SQ3R ร่วมกับแผนผังความคิด   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๙ 


กระทู้: เผยแพร่ผลงานวิชาการ
เริ่มกระทู้โดย: robootty ที่ 16 พ.ย. 21, 13:26 น
    
เปิดบริษัท จะต้องจัดเตรียมส่งเอกสารบัญชีอะไรบ้างให้กับสำนักงานบัญชี

แม้ว่ากิจการจะตัดสินใจจ้าง สำนักงานบัญชี ให้ดูแลบัญชีและภาษีแล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงต้องมีหน้าที่เตรียมเอกสารต่างๆ ให้กับสำนักงานบัญชี ซึ่งการเตรียมเอกสารประกอบการลงบัญชี ไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี หนังสือ หรือเอกสารใดๆ ที่เป็นหลักฐานในการลงบัญชี จะต้องส่งให้แก่สำนักงานบัญชี เพื่อลงบัญชีตามความเป็นจริง ดังนี้

1.ใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี (ขาย)
2.หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ที่ถูกหักไป)
3.ใบเสร็จรับเงิน-ใบกำกับภาษี (ซื้อ)
4.หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ที่กิจการเป็นผู้หัก)
5.สปส 1-01 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 (ประกันสังคม)


https://inflowaccount.co.th/cit-planning/ (https://inflowaccount.co.th/cit-planning/)
https://inflowaccount.co.th/ (https://inflowaccount.co.th/)

วางแผนภาษีนิติบุคคล  (https://inflowaccount.co.th/cit-planning/)
วางแผนภาษี  (https://inflowaccount.co.th/)
https://inflowaccount.co.thกระทู้: เผยแพร่ผลงานวิชาการ
เริ่มกระทู้โดย: robootty ที่ 16 พ.ย. 21, 13:37 น

วางแผนภาษีนิติบุคคล  (https://inflowaccount.co.th/cit-planning/)