หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ม.หอการค้าไทย ชูการพัฒนาอย่างยั่งยืน รองรับเทรนด์ใหม่ของโลก เปิดตัว 3 กลุ่มวิชาเ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องเด็กเรียน-เรียนต่อ => ข้อความที่เริ่มโดย: leijona ที่ 25 ก.พ. 14, 14:19 น

ม.หอการค้าไทย ชูการพัฒนาอย่างยั่งยืน รองรับเทรนด์ใหม่ของโลก เปิดตัว 3 กลุ่มวิชาเ


กระทู้: ม.หอการค้าไทย ชูการพัฒนาอย่างยั่งยืน รองรับเทรนด์ใหม่ของโลก เปิดตัว 3 กลุ่มวิชาเ
เริ่มกระทู้โดย: leijona ที่ 25 ก.พ. 14, 14:19 น
กรุงเทพฯ - คณะนิเทศศาสตร์ ม. หอการค้าไทย หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต เปิด 3 กลุ่มวิชาเอกใหม่ เพื่อตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการก้าวทันต่อเทคโนโลยีสื่อใหม่ในอนาคต เปิดรับสมัคร 7 มีนาคมนี้ 

ผศ.ดร. รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า “ปัจจัยในการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน ผู้บริโภคได้ก้าวข้ามเรื่องคุณภาพและบริการของผลิตภัณฑ์ไปสู่เรื่องภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีของแบรนด์ รวมถึงการทำธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจควบคู่กัน ทำให้องค์กรชั้นนำระดับโลกต้องปรับยุทธศาสตร์การสร้างและบริหารแบรนด์ในทิศทางของ Sustainability Trend, Green Growth และ Eco-Efficiency เพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายทั้งด้านผลประกอบการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อที่จะรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างแบรนด์ของธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชน ผ่านคุณค่าของผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับบทบาทขององค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้เปิดหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์การตลาด ฉบับปรับปรุงใหม่ ภายใต้แนวคิด “หลักสูตรเพื่อการสื่อสารแบรนด์ยุคสังคมยั่งยืนและสื่อใหม่” เพื่อสร้างองค์ความรู้เชิงบูรณาการด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ผสมผสานความรู้ในเชิงทฤษฎีและการปฎิบัติ และเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรจึงผสมผสานทั้งศาสตร์ของการบริหารการตลาด เช่น การบริหารแนวโน้มด้านธุรกิจ การปรับตัวของสังคมโลก ควบคู่กับศาสตร์ด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และมีความพร้อมมากที่สุด

หลักสูตรปริญญาโทปรับปรุงใหม่นี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชาเอก  คือ กลุ่มวิชาเอกการสื่อสารแบรนด์  มุ่งพัฒนาความรู้และความสามารถเชิงกลยุทธ์  ด้านการจัดการการสื่อสารแบรนด์สินค้าและ   แบรนด์องค์กรอย่างสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองความต้องการในการสร้างภาพลักษณ์องค์กรเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ  กลุ่มวิชาเอกการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม ให้ความรู้และแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ขององค์กรธุรกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เน้นประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการวิเคราะห์เพื่อพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ ตามแนวทางการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรกับสังคม และกลุ่มวิชาเอกสื่อใหม่เพื่อการสื่อสารการตลาด เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของเทคโนโลยีสื่อและสังคมในยุคดิจิทัล การเรียนมุ่งให้สามารถวิเคราะห์ วางแผน กำหนดกลยุทธ์ และใช้เครื่องมือต่างๆ ของสื่อใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างสารเพื่อการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อใหม่

คณะนิเทศศาสตร์ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านหลักสูตรและคณาจารย์ ที่มีคุณวุฒิและมีความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์  รวมถึงการผสมผสานการสอนและถ่ายทอดความรู้เชิงปฎิบัติจากกูรูด้านการสื่อสารแบรนด์ วิทยากรพิเศษจากองค์กร บริษัทชั้นนำ ในสาขาต่างๆ ระดับแถวหน้าของเมืองไทย                 มาให้ความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ให้นักศึกษาได้รับความรู้ในเชิงลึกและรอบด้าน ทั้งทฤษฎีและการปฎิบัติ ทำให้เมื่อจบหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งการเป็นผู้ประกอบการ นักธุรกิจตามความถนัดทางวิชาชีพ ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเรื่องแบรนด์ ทำงานด้านสื่อสารองค์กรในเชิงกลยุทธ์ หรือทำงานด้านสื่อ  ด้านสื่อสารการตลาด หรือที่ปรึกษาการสร้างภาพลักษณ์องค์กร เป็นต้น

หลักสูตรเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7  มีนาคมถึงเดือนสิงหาคม 2557 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-697-6685 หรือ www.utcc.ac.th