หน้า : พิมพ์หน้านี้ - รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล) ชั้นมัธยมศึกษาปีท

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: piccolo1710 ที่ 25 พ.ค. 14, 21:04 น

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล) ชั้นมัธยมศึกษาปีท


กระทู้: รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล) ชั้นมัธยมศึกษาปีท
เริ่มกระทู้โดย: piccolo1710 ที่ 25 พ.ค. 14, 21:04 น
ชื่อเรื่อง      รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้ศึกษา      นายอภิชาติ  จุลพันธ์
ชื่อหน่วยงาน      โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองหัวหิน

บทคัดย่อ

   รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3. เพื่อประเมินผลความพึงพอใจ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน    อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 30 คน  เครื่องมือที่ใช้คือเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ 1. เรื่อง  การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าลมไม้(ปิคโคโล) 2. เรื่อง  การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าลมไม้(ฟลุต)  3. เรื่อง  การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าลมไม้(คลาริเนต) 4. เรื่อง  การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าลมไม้(อัลโตแซกโซโฟน)  5. เรื่อง  การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าลมไม้(เทนเนอร์แซกโซโฟน) และมีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  และแบบประเมินความพึงพอใจ  โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการคำนวณ หาค่า   (t – test)        
ผลการศึกษาพบว่า
   1.  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้ศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพดังนี้  เรื่อง  การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าลมไม้(อัลโตแซกโซโฟน) คือ E1 / E2 เท่ากับ 90.83/88.33  รองลงมาคือเรื่อง  การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าลมไม้((เทนเนอร์แซกโซโฟน)  มีคะแนน  89.33/87.67  เรื่อง  การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าลมไม้(ฟลุต) มีคะแนน  87.67/86.33  . เรื่อง  การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าลมไม้(ปิคโคโล) มีคะแนน  86.83/85.33  และเรื่อง  การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าลมไม้(ปิคโคโล) มีคะแนนต่ำสุด คือ 86.00/84.67  เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่า สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดทุกเรื่อง  

   2.  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ทั้ง 5 เรื่อง  ที่ผู้ศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้น พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
   3.  การประเมินความพึงพอใจ พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน  ที่เรียนวิชาดนตรีสากล มีความพึงพอใจต่อการเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยรวม  4.52  ค่า  S.D. เท่ากับ  0.64  อยู่ในระดับ ดีมาก