หน้า : พิมพ์หน้านี้ - รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: noononooiwilawan ที่ 27 ส.ค. 14, 21:03 น

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ


กระทู้: รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ
เริ่มกระทู้โดย: noononooiwilawan ที่ 27 ส.ค. 14, 21:03 น
ชื่อเรื่อง           รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ สระพาเพลิน เพื่อพัฒนาการอ่านและ
                  การเขียนคำพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ผู้รายงาน       นางสาวปาลิดา ขลิบผา
ตำแหน่ง        ครูวิทยฐานะชำนาญการ
หน่วยงาน      โรงเรียนบ้านบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ)
                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  

บทคัดย่อ

   รายงานการใช้แบบฝึกทักษะ สระพาเพลิน เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ สระพาเพลิน เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ สระพาเพลิน เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
3) เพื่อประเมินผลหาค่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ สระพาเพลิน เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้  คือ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน  35 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้  ประกอบด้วย 1)  แบบฝึกทักษะ สระพาเพลิน เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 เล่ม    2). แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน  ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก  จำนวน 30  ข้อ  สำหรับทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ สระพาเพลิน เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3)  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน 9 แผน  ใช้เวลาสอนแผนละ 6 คาบ  คาบละ 20 นาที  รวมใช้เวลา 18 ชั่วโมง 4)  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะ สระพาเพลิน เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 17 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า t-test (Dependent  Sample)
ผลการศึกษา  พบว่า  แบบฝึกทักษะสระพาเพลิน เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 84.00/86.38 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นักเรียนพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะ สระพาเพลิน เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก