หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - เผยแพร่ผลงาน

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: asansabeen ที่ 16 มี.ค. 17, 01:09 น

เผยแพร่ผลงาน


กระทู้: เผยแพร่ผลงาน
เริ่มกระทู้โดย: asansabeen ที่ 16 มี.ค. 17, 01:09 น
ชื่อผลงาน        การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
ผู้ศึกษา           นางอาลีญา  หีมเหม  ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ  อำเภอรัตภูมิ        จังหวัดสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่ทำการ         ปีการศึกษา  2558

บทคัดย่อ
                  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การคูณ            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพ  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน  เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ   จำนวน 1 ห้องเรียน  รวม 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบฝึกทักษะ  และแผนการจัดการเรียนรู้  เรื่องการคูณ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3          การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้คะแนนเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และร้อยละ
                   ผลการศึกษาพบว่า  แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.93/81.15  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์  เรื่อง การคูณ  โดยใช้แบบฝึกทักษะ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ   45.56  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน